Grataž – dječji likovni radovi

Grataž (franc. Gratage-struganje), postupak kod kojeg se boje nanose u nekoliko debljih slojeva jedna na drugu čijim…